wnetrze2010_1.jpg

Kontynuujemy spotkania małżonków, które zostały zapoczątkowane przez cykl trzech wieczorów prowadzonych przez wspólnotę Emmanuel.

We wtorek 6 kwietnia 2010 rozpoczęliśmy cykliczne nabożeństwa w intencji małżeństw szczególnie tych, które przezywają swój jubileusz. Trwają one do dnia dzisiejszego.

Zaproszenie

„Różaniec jest modlitwą o Maryi zjednoczonej z Chrystusem w Jego zbawczym posłannictwie. Jest równocześnie modlitwą do Maryi – naszej najlepszej Pośredniczki u Syna, a także naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją”
(św.Jan Paweł II)

Wspólnota Żywego Różańca działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza parafian w każdym wieku do wstąpienia w szeregi członków róż różańcowych.

We wszystkich objawieniach Matki Bożej. na całym świecie powtarza się  nieustannie prośba o modlitwę różańcową. A czy my dziś pamiętamy o tej prośbie Maryi?

 

Informujemy, że na portalu społecznościowym Facebook została utworzona oficjalna strona naszej Parafii:

https://www.facebook.com/Parafia-Matki-Bo%C5%BCej-Nieustaj%C4%85cej-Pomocy-w-Krakowie-Mistrzejowicach-101133384865657/

Oto projekty witraży do naszej kaplicy:

Ukochani Archidiecezjanie!

W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

Dekret Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiczną znajduje się tutaj.

 

Szczęść Boże,

przekazujemy kilka informacji i materiałów z Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Krakowskiej:

  1. 22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą niezgodności z Konstytucją RP przesłanki eugenicznej do aborcji. Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski prosi, aby podczas październikowego różańca codziennie modlić się w intencji obrony życia. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przekazuje tekst nowenny do św. Jana Pawła II do odprawienia w dniach:13-21 października w tej intencji oraz inne materiały (tutaj).
  2. Apelu policji w sprawie tzw. oszustw "na wnuczka" i "na policjanta" (LINK).

In Christo

Kancelaria Kurii

 

KONIEC

z limitem wiernych w kościele

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH,
A SZCZEGÓLNIE Z MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ.

Pamiętajmy o noszeniu maseczek. 

Komunia Święta należy do największych i najpiękniejszych przeżyć chrześcijanina. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, przychodzi do ludzkiego serca i jednoczy się z człowiekiem tak, że człowiek ma udział w jedności, jaka istnieje między Osobami Bożymi. W tej boskiej jedności uczestniczy już od chwili chrztu, ale w każdym akcie miłości, a szczególnie w tak wielkim i niezwykłym, jakim jest wzajemne oddanie i przyjęcie Chrystusa i człowieka, ten udział staje się coraz bardziej intensywny.

W tekście „Komunia duchowa – skarb do odkrycia” został krótko opisany jeden ze sposobów przeżywania Komunii duchowej. Można ją przeżyć inaczej, według potrzeby serca, chodzi bowiem o relację osobową, o przyjęcie Kogoś i oddanie się Komuś, a takie akty mogą być różną formę. Należy tylko zadbać, aby nie zejść z poziomu miłości na poziom formalnych czynności bez zaangażowania serca. Ostatecznie chodzi przecież o miłość.

Pozostając w domach przeżywamy pewien rodzaj rekolekcji. Ich częścią mogą być również „medytacje o Komunii Świętej”, o prawdziwym zjednoczeniu z Bogiem, które jest mi ofiarowane i które stale na nowo odkrywam. W takim kierunku idą poniższe przemyślenia. Są zaproszeniem do głębszej refleksji nad tym misterium. Można się dłużej zatrzymać przy każdym z tematów.

Trzeba zacząć od jasnego uświadomienia sobie zasadniczej prawdy.

  1. Tylko Jezus może nas zbawić, to znaczy uwolnić od każdego zła, w tym przede wszystkim od tego, którego skutki są wieczne, czyli grzechu. Tylko On może nas przeprowadzić przez „ciemną dolinę” śmierci i wprowadzić do krainy życia. Nikt, ani nic innego, nie może tego dokonać, a już na pewno nie my sami. Człowiek sam siebie nie może zbawić, nie może oczyścić się z grzechów, nie może uwolnić się od zła, nie może przywrócić się do życia. To Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Mówi to jasno św. Piotr: „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

 

W sytuacji, gdy duża liczba katolików nie może przystąpić do Komunii Świętej, konieczna jest głębsza refleksja nad znaczeniem i sposobem przeżywania Komunii duchowej. Na stronie internetowej e-KAI znajduje się artykuł ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, profesora nauk teologicznych, specjalisty z zakresu teologii moralnej i etyki, zatytułowany „Komunia duchowa – praktyczne porady” (https://ekai.pl/eucharystia-komunia-duchowa-i-pragnienie-komunii-swietej-w-czasach-pandemii/). Znajdziemy w nim przypomnienie nauki Kościoła na ten temat, w tym również teksty św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Pomocne będą zapewne również świadectwa osób, które od wielu lat praktykują Komunię duchową oraz podane poniżej refleksje na ten temat.

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Nr 851/2020

 

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

Nr 1194/2020

Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia
zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

[oryginał włoski, tłum. KEP]

 

W związku epidemią koronawirusa przekazujemy informację w imieniu redakcji Tygodnia Katolickiego Niedziela, w jaki sposób można Niedzielę nie wychodząc z domu:

http://e.niedziela.pl/

Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego filmu o wydaniu z 22 marca 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=vl9Cxf6IF74

 

W związku z brakiem możliwości odprawiania Gorzkich Żali pojawiły się pytania o kazania pasyjne ks. Bartosza.

Ks. Bartosz zdecydował się nagrywać je na bieżąco i udostępniać:

https://m.youtube.com/channel/UCITi-DNVRCC4NiGM1nuiVQw

Bóg zapłać!