3.jpg

POMOC W SPORZĄDZENIU ORAZ ZŁOŻENIU

ZEZNANIA PODATKOWEGO (PIT) ZA ROK 2017

W KAŻDY WTOREK:

 • MARCA – 6, 13, 20 i 27,
 • KWIETNIA – 3, 10, 17 i 24

SALA PRZY BIBLIOTECE PARAFIALNEJ OD GODZ. 17,00 DO 18,00

CHCESZ UZYSKAĆ WCZEŚNIEJSZĄ PORADĘ? ZWRÓĆ SIĘ DO AVE!

Akcja podatkowa „Bez obaw!”

Zeznania podatkowe za rok 2017 do 30 kwietnia 2018 roku!

W każdy wtorek między 6 marca, a 24 kwietnia 2018 roku – podobnie jak w latach ubiegłych – z inicjatywy Rady Parafialnej, Redakcji „AVE” i CARITAS Archidiecezji Krakowskiej w godz. od 17,00 do 18,00, w pokoju przy bibliotece parafialnej, można będzie skorzystać z nieodpłatnej pomocy w sporządzeniu oraz złożeniu zeznania podatkowego za rok 2017. Zaproszenie kierujemy głównie do niezamożnych osób starszych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Cieszy coraz powszechniejszy wybór złożenia zeznania drogą elektroniczną. Dzięki niej oszczędzamy pieniądze (znaczki pocztowe), czas (nie trzeba zanosić zeznania do urzędu) oraz mamy pewność złożenia zeznania (urzędowe potwierdzenie – UPO). Ważnym argumentem wydaje się także przyspieszenie zwrotu ewentualnej nadpłaty. Składanie zeznań drogą elektroniczną wymaga ustalenia i podania razem z innymi dokumentami wielkości uzyskanych w 2017 roku przychodów. Ci podatnicy, którzy składali zeznanie za rok 2016 na formularzu PIT-36 podają kwotę z pola 90, ci zaś którzy złożyli zeznanie na formularzu PIT-37 podają kwotę z pola 64. W przypadku osób, które nie składały samodzielnie zeznań, a skorzystały ze złożenia zeznania przez ZUS winni podać kwotę z pola nr 38 z formularza PIT-40A otrzymanego ZUS. W interesie korzystających z pomocy jest podanie telefonu kontaktowego (lub adresu e-mail), co pozwoli na wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Zeznania składane drogą elektroniczną, wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO) i dostarczoną wcześniej dokumentacją, będzie można odebrać w kolejny wtorek. Dokumentację dostarczoną 24 kwietnia i złożone na jej podstawie zeznania będzie można odebrać 9 maja 2018 roku w tym samym miejscu i o tej samej porze.

Zeznania podatkowe za rok 2017 będą już uwzględniać zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku. Osoby, których dochód za rok 2017 nie przekroczył  6.600 zł nie zapłacą podatku w ogóle. Osoby, których dochód za rok 2017 mieści się między 6.600 zł, a 11.000 zł pomniejszą podatek proporcjonalnie od 1188 zł do 556,02 zł. Podatnicy, których dochód za rok 2017 był wyższy niż 11.000 zł, ale nie przekroczył 85528 zł pomniejszą podatek o 556,02 zł. Osoby, których dochody za rok 2017 były wyższe nie będą miały prawa do pomniejszenia podatku dochodowego.

   

W zeznaniu podatkowym za rok 2017 na zasadach określonych w ustawie będziemy mogli odliczyć:

 • od dochodu wydatki:
  • adaptację i wyposażenie mieszkania, przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń
   i narzędzi niezbędnych do rehabilitacji i wykonywania czynności życiowych, zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb osoby
   niepełnosprawnej, odpłatność za pobyt za turnusie rehabilitacyjnym i za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczy, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
  • opłacenie przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących (I i II grupa inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością ruchu (I grupa inwalidztwa) – do 2280 zł,
  • utrzymanie psa asystującego osobom niepełnosprawnych (zaliczonych do I i II grupa inwalidztwa), o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – do 2280 zł,
  • opłacenie tłumacza języka migowego,
  • kolonie i obozy dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci osób niepełnosprawnych do 25 roku życia,
  • odpłatny i konieczny przewóz osób niepełnosprawnych, a także ich dzieci na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
  • zakup leków zużywanych przez osobę niepełnosprawną zaleconych przez lekarza stale lub czasowo w kwocie powyżej 100 zł miesięcznie,
  • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – do 2280 zł,
  • odpłatne konieczne przewozy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, a osób zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa oraz niepełnosprawne dzieci do lat 16 również innymi środkami transportu,
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusach rehabilitacyjnych, zakładach leczniczych, koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych do lat 25,
  • darowizny na cele kultu religijnego, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i krwiodawstwa (poniesione w 2017 roku, potwierdzone dowodami wpłat lub protokołami przekazania) – do 6 % dochodu,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika, jeżeli dochody takiej osoby nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 10.800 zł, w których nie uwzględnia się alimentów na rzecz dzieci,
  • Internet, za pierwsze dwa lata użytkowania, jeżeli wcześniej nie korzystaliśmy z takiej ulgi – do 760 zł,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – do 5.115,60 zł, oraz
  • spłatę odsetek od tej części kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006, która nie przekracza 325.990 zł (na zasadzie praw nabytych), ulga możliwa do stosowania do 31 grudnia 2027 roku,
 • od podatku kwoty:
  • na wychowanie dzieci (konieczny numer PESEL każdego dziecka oraz kwota przychodów obojga rodziców): 92,67 zł na pierwsze oraz na drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i na każde następne dziecko miesięcznie; ulga w przypadku posiadania jednego dziecka przysługuje pod warunkiem, że łączne dochody rodziców nie przekroczą 112.000 zł,
  • na likwidację różnicy wynikającej ze sposobów opodatkowania niektórych dochodów zagranicznych,
  • z tytułu zatrudnienia pomocy domowej i systematycznego oszczędzania (na zasadzie praw nabytych).

Pamiętajmy o możliwości przekazania 1% naszego podatku organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, przy czym będziemy proponować, jak dotychczas przeznaczenie 1 % podatku na działalność CARITAS Archidiecezji Krakowskiej. Do przeznaczenia 1 % podatku na rzecz innej organizacji konieczne będzie podanie numeru jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.