oltarz_wielki_post.jpg

POMOC W SPORZĄDZENIU ORAZ ZŁOŻENIU

ZEZNANIA PODATKOWEGO (PIT) ZA ROK 2018

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK:

 • MARCA – 4, 18 i 25,
 • KWIETNIA – 1, 8, 15 i 29

SALA PRZY BIBLIOTECE PARAFIALNEJ OD GODZ. 17:00 DO 18:00

CHCESZ UZYSKAĆ WCZEŚNIEJSZĄ PORADĘ? ZWRÓĆ SIĘ DO AVE!

Akcja podatkowa „Bez obaw!”

 

Zeznania podatkowe za rok 2018 do 30 kwietnia 2019 roku!

W 2019 roku będzie można skorzystać z zainicjowanej – przez Radę Parafialną, Redakcję „AVE” i CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – wiele lat temu pomocy przy sporządzeniu i złożeniu zeznania podatkowego za rok 2018. Z nieodpłatnej pomocy można będzie skorzystać w godz. od 17:00 do 18:00, w pokoju przy bibliotece parafialnej 4, 18 i 25 marca oraz 1, 8, 15 i 29 kwietnia (poniedziałki). Zaproszenie kierujemy do niezamożnych osób starszych, osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Oferujemy pomoc mimo, że w tym roku po raz pierwszy posiadacze dostępu do sieci Internet, posiadający własny lub korzystający z dostępu do sprzętu komputerowego, będą mogli skorzystać z usługi „Twój e-PIT”. Usługa taka dostępna jest na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów od 15 lutego 2019 r. Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznań podatkowych na formularzach PIT-37 lub PIT-38 będą mogli na tym portalu sprawdzić przygotowane automatycznie przez systemy Krajowej Administracji Skarbowej swoje rozliczenie podatkowe. Zeznanie to będzie można potwierdzić, ale także uzupełnić o informację dotyczące przysługujących ulg podatkowych, z których chcemy skorzystać, zmienić sposób rozliczenia, np. na wspólny z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dzieci. Oczywiście nadal będzie możliwe złożenie samodzielnie zeznania podatkowego w wersji papierowej lub elektronicznej. Wybór elektronicznej drogi złożenia zeznania podatkowego pozwala na udzielenie pomocy większej liczbie osób, oszczędza pieniądze i czas, zapewnia uzyskanie urzędowego potwierdzenia złożenia zeznania.

Składanie zeznań drogą elektroniczną wymaga ustalenia i podania razem z innymi dokumentami wielkości uzyskanych w 2018 roku przychodów. Ci podatnicy, którzy składali zeznanie za rok 2017 na formularzu PIT-36 podają kwotę z pola 90 lub 141, gdy składającym zeznanie za rok 2018 będzie małżonek, ci zaś którzy złożyli zeznanie na formularzu PIT-37 podają kwotę z pola 64 lub 95, gdy składającym zeznanie za rok 2018 będzie małżonek. W przypadku osób, które nie składały za rok 2017 samodzielnie zeznań, a skorzystały ze złożenia zeznania przez ZUS winni podać kwotę z pola nr 38 z formularza PIT-40A otrzymanego ZUS. W interesie korzystających z pomocy jest podanie telefonu kontaktowego (lub adresu e-mail), co pozwoli na wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Złożone drogą elektroniczną zeznania, wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO) i dostarczoną wcześniej dokumentacją, będzie można odebrać na kolejnym dyżurze. Dokumentację, którą dostarczono 29 kwietnia i złożone na jej podstawie zeznania będzie można odebrać 15 maja 2019 roku w tym samym miejscu i o tej samej porze.

Zeznania podatkowe za rok 2018 będą już uwzględniać kolejne zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku. Osoby, których dochód za rok 2018 nie przekroczył  8.000 zł nie zapłacą podatku w ogóle. Osoby, których dochód za rok 2018 mieści się między 8.000 zł, a 13.000 zł pomniejszą podatek proporcjonalnie od 1.440 zł do 556,02 zł. Podatnicy, których dochód za rok 2018 był wyższy niż 13.000 zł, ale nie przekroczył 85.528 zł pomniejszą podatek o 556,02 zł. Osoby, których dochody za rok 2018 były wyższe niż 85.528 zł, ale nie przekroczyły 127.000 zł pomniejszą podatek proporcjonalnie od 556,02 zł do 0 zł, zaś osoby, które uzyskały dochód wyższy niż 127.000 zł nie mają prawa do pomniejszenia podatku dochodowego.

W zeznaniu podatkowym za rok 2018 na zasadach określonych w ustawie będziemy mogli odliczyć:

 • od dochodu wydatki:
  • adaptację i wyposażenie mieszkania, przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń
   i narzędzi niezbędnych do rehabilitacji i wykonywania czynności życiowych, zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb osoby
   niepełnosprawnej, odpłatność za pobyt za turnusie rehabilitacyjnym i za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczy, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
  • opłacenie przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących (I i II grupa inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością ruchu (I grupa inwalidztwa) – do 2280 zł,
  • utrzymanie psa asystującego osobom niepełnosprawnych (zaliczonych do I i II grupa inwalidztwa), o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – do 2280 zł,
  • opłacenie tłumacza języka migowego, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się i usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
  • kolonie i obozy dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci osób niepełnosprawnych do 25 roku życia,
  • odpłatny i konieczny przewóz osób niepełnosprawnych karetką sanitarną, a osób niepełnosprawnych zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa, a także ich dzieci do lat 16 także innymi środkami transportu, na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
  • zakup leków zużywanych przez osobę niepełnosprawną zaleconych przez lekarza stale lub czasowo w kwocie przewyższającej 100 zł miesięcznie,
  • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – do 2280 zł,
  • odpłatne konieczne przewozy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, a osób zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa oraz niepełnosprawne dzieci do lat 16 również innymi środkami transportu,
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusach rehabilitacyjnych, zakładach leczniczych, koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych do lat 25,
  • darowizny na cele kultu religijnego, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i krwiodawstwa (poniesione w 2017 roku, potwierdzone dowodami wpłat lub protokołami przekazania) – do 6 % dochodu,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika, jeżeli dochody takiej osoby nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 12.357,60 zł, w których nie uwzględnia się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego,
  • Internet, za pierwsze dwa lata użytkowania, jeżeli wcześniej nie korzystaliśmy z takiej ulgi – do 760 zł,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – do 5.331,60 zł, oraz
  • spłatę odsetek od tej części kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006, ulga możliwa do stosowania do 31 grudnia 2027 roku,
 • od podatku kwoty:
  • na wychowanie dzieci (konieczny numer PESEL każdego dziecka oraz kwota przychodów obojga rodziców): 92,67 zł na pierwsze oraz na drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i na każde następne dziecko miesięcznie; ulga w przypadku posiadania jednego dziecka przysługuje pod warunkiem, że łączne dochody rodziców nie przekroczą 112.000 zł,
  • na likwidację różnicy wynikającej ze sposobów opodatkowania niektórych dochodów zagranicznych,
  • z tytułu zatrudnienia pomocy domowej i systematycznego oszczędzania (na zasadzie praw nabytych).

Pamiętajmy o możliwości przekazania 1% naszego podatku organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, przy czym będziemy proponować, jak dotychczas przeznaczenie 1 % podatku na działalność CARITAS Archidiecezji Krakowskiej. Do przeznaczenia 1 % podatku na rzecz innej organizacji konieczne będzie podanie numeru jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.