Drukuj
Kategoria: RODO
Odsłony: 1046

 

Informacja Parafii Rzymsko-Katolickiej

pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie

w sprawie ochrony danych osobowych

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie,  31-624 Kraków os. Bohaterów Września nr 33, jako administrator zgromadzonych danych osobowych – wykonując Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 roku, wydany celem wdrożenia i dostosowania zasad ochrony danych osobowych w Kościele katolickim do obowiązujących, od 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przedstawia poniższą informację.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Parafię w celu:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, które wskazano powyżej, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli to przetwarzanie następuje w uzasadnionym prawnie interesie i odbywa się na podstawie 6 ust. 1 f Rozporządzenia; po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których powstaną prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania,
 2. prawo dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz ich kopii, a także informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia,
 3. prawo do sprostowania danych – mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia tych danych,
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy:
  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do wykonania celów dla których zostały zgromadzone lub są przetwarzane,
  • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych i brak jest uzasadnionych prawnie podstaw ich dalszego przetwarzania,
  • posiadaliśmy i przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas zgodnie z prawem obowiązku;
   możecie się Państwo spotkać z odmową realizacji prawa do usunięcia danych osobowych bycia zapomnianym w przypadku, w którym będzie to niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, a także do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej administratorowi władzy publicznej, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo żądać tego w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych Państwa, które przetwarzamy, przetwarzania danych niezgodnie z prawem i niezgody na ich usunięcia z domaganiem się ich ograniczenia, gdy nie potrzebujemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń, a także przy sprzeciwie odnośnie co do przetwarzania; mimo ograniczenia przetwarzania danych takie dane można przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, za Państwa zgodą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego,
 6. prawo przeniesienia danych – mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych lub do upoważnienia nas do ich przekazania innemu administratorowi
  w powszechnie używanym formacie, jeżeli jest to możliwe technicznie.

W razie uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. Parafia oraz inne jednostki kościelne zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
 2. właściwe organy administracji państwowej,
 3. podmioty współpracujące z Parafią przy obsłudze spraw prawnych i technicznych, w tym dostawcy oprogramowania oraz zapewniający serwis techniczny używanych urządzeń komputerowych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych lub zostały dopuszczone do danych, które znajdują się w posiadaniu Parafii.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu e-mail, może stanowić warunek wykonania Państwa oczekiwań. Odmowa podania numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail jest równoznaczna z obowiązkiem wskazania innego, efektywnego sposobu kontaktu.

W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na  adres do korespondencji: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie,  31-624 Kraków os. Bohaterów Września nr 33.