Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Sakrament ten nazywany jest chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Sakrament chrztu udzielany jest w naszym kościele
w II oraz IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.30*

UWAGA! W lipcu i sierpniu chrzty są udzielane
w II niedzięlę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

Wymagane dokumenty:

  • odpis metryki urodzenia z USC. 
  • świadectwo zawarcia ślubu kościelnego. Jeśli go nie ma, rodzice zobowiązani są daćwiarygodne zapewnienie, iż będą wychowywać dziecko w wierze katolickiej.
  • należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.Jeżeli są z poza naszej parafii, winni przedstawić od swojego księdza Proboszcza zaświadczenia,że są praktykującymi katolikami.

Jeżeli są parafianami, którzy się jeszcze uczą, powinni w kancelarii przedstawić indeks z katechizacji, lub aktualna opinie katechety o dawaniu prawdziwie chrześcijańskiego świadectwa w środowisku szkolnym.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego:

  • został poproszony przez rodziców dziecka,
  • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat, 
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić,
  • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.